Om mennesket


1. udgave, 1. oplag


Copyright ved Ole Andersen


Forfatteren kan kontaktes på

oa@oafi.dk


Yderligere materiale vedrørende bogen findes på

http://www.oafi.dk


Århus 1999

ForordDette er en bog om mennesket. Helt præcist er det en præsentation af nogle tanker, som jeg har gjort mig om mennesket. Da disse tanker har et alment sigte, og fremstår som et samlet hele, vil jeg under et benævne det for en teori – en teori om mennesket.

Først lidt om forhistorien. For snart mange år siden begyndte jeg at interessere mig for, hvad mennesket i grunden var for en størrelse. Det var dog ikke noget, jeg læste så meget om. Snarere var det noget, jeg selv gik og funderede over. En aften, efter en lang dag på universitetet, fik jeg en ide. Efterhånden som jeg arbejdede videre med denne ide, blev jeg mere og mere overbevist om, at det faktisk var en god ide, jeg der havde fået. Til sidst besluttede jeg, at det skulle der gøres noget ved, så jeg begyndte at læse et for mig hidtil ukendt fag, nemlig filosofi, og dette gav mig lyst til at arbejde videre med min ide. Her mange år senere er det så endelig lykkedes mig at få skrevet en sammenhængende bog, der fremstiller alt dette.

Det er vigtig at gøre sig denne forhistorie klar, inden man begynder på bogen. Den er nemlig i store træk en korrekt gengivelse af de overvejelser, som jeg gjorde mig inden og imens jeg skrev. Først og fremmest har jeg benyttet denne fremgangsmåde, fordi den falder mig mest naturlig. Desuden mener jeg, at det giver en mere autentisk fremstilling. Eksempelvis inddrager jeg ofte situationer, som jeg selv har konstrueret eller selv har oplevet. På nogle læsere vil en sådan fremstilling måske virke lidt speciel. Der er dog også en anden grund til, at jeg har fastholdt denne. De tanker, som jeg her vil præsentere, adskiller sig fra, hvad jeg ellers har læst af filosofi. Dette særpræg tror jeg bedst fastholdes ved fortsat at præsentere disse tanker, som jeg selv tænkte dem.


Der er også et andet forhold, jeg vil gøre opmærksom på. Igennem bogen indfører jeg en række begreber. Man skal dog ikke forvente, at jeg argumenterer for indførelsen af netop disse begreber. Faktisk er min argumentation på dette punkt noget tynd eller ligefrem mangelfuld, da jeg mener, at sådanne argumenter er mindre interessante. Jeg er simpelthen mere interesseret i at “komme igennem” og få skabt et godt og konsistent begrebssystem.

Hvad er så et godt begrebssystem? Her i denne bog vil jeg tilstræbe et system, der gør det muligt at beskrive menneskelige fænomener. Jeg vil kort og godt beskrive. Det er det faktiske liv, som det reelt leves, jeg først og fremmest vil beskæftige mig med. Men dermed siger jeg også indirekte, at jeg ikke i første omgang vil beskæftige mig med, hvorledes mennesket ellers kunne leve, hvordan det burde leve, hvori det gode liv består etc. Ikke fordi jeg ikke finder disse spørgsmål interessante, men som nævnt tager jeg blot ikke udgangspunkt i disse spørgsmål. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at sådanne spørgsmål senere kan tages op, men så bliver det på baggrund af det begrebssystem, som jeg her opstiller, og det må blive i en anden bog.

Jeg er godt klar over, at der er mange mulige beskrivelser. Jeg forestiller mig da heller ikke, at den beskrivelse, som jeg her vil fremlægge, er den bedst mulige. Spørgsmålet er, om der i det hele taget findes en sådan. Dette mener jeg dog ikke skal afholde mig eller andre fra at forsøge at lave sådanne beskrivelser. På den anden side mener jeg nemlig heller ikke, at alle beskrivelser er lige gode. Jeg er eksempelvis ikke tilfreds med en beskrivelse, der blot remser op. Det skal være en mere teoretisk beskrivelse, hvor man indordner i så få og så simple begreber som muligt. Et andet kriterium, som jeg her i denne bog lægger vægt på, er, at der ikke afgrænses for meget. Jeg vil med andre ord tilstræbe, at de benyttede begreber er af almen karakter.

Det skal dog pointeres, at det ikke var bevæggrunde som ovenstående, der fik mig i gang med dette projekt. Det var nogle helt andre problemstillinger, som jeg vil omtale på de følgende sider. Mit ønske om at beskrive har mere fungeret som en slags ledetråd i de overvejelser og dispositioner, som jeg undervejs har gjort mig.


Afslutningsvis har jeg et lille efterskrift, hvor jeg forsøger at inddrage anden filosofi, dog på et meget overordnet plan. Har man ikke beskæftiget sig med moderne filosofi før, kan efterskriftet på nogle punkter derfor godt virke lidt indforstået. Til gengæld er der en mere grundig behandling af den teori, man benytter til at beskrive atomare fænomener med inden for fysikken, nemlig kvantemekanikken, simpelthen fordi jeg har fundet flere lighedstræk mellem kvantemekanikken og den her fremstillede teori. Disse fællestræk er selvfølgelig mere af strukturel end af indholdsmæssig karakter, men alligevel interessante.


Med disse ord håber jeg, at alle er velforberedte på, hvad der venter dem. Under alle omstændigheder vil jeg ønske Dem en god læselyst, og jeg håber, at De vil få mange gode og interessante oplevelser undervejs. Det havde jeg i hvert fald selv, da jeg skrev bogen.

Til sidst vil jeg takke de, der undervejs har bidraget til dette projekt. En speciel tak til Anders Meinert, Jan Petersen, Steen Brock, Niels Halborg og Jytte Halborg for de mange såvel konstruktive som kritiske kommentarer.